Виховна робота

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА № 3» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Виховна робота комунального закладу «Харківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 3» Харківської обласної ради в 2016/2017 навчальному році спрямована на реалізацію єдиної методичної проблеми навчального закладу: «Корекційно-розвивальне навчання та громадянське виховання – необхідна умова соціальної адаптації дітей».

Шкільне методичне обʼєднання вихователів працює над темою «Впровадження прогресивних педагогічних концепцій, інноваційних
технологій, моделей, оптимальних форм і методів організації виховної
роботи з учнями».

Шкільне методичне обʼєднання класних керівників – над темою «Взаємозв`язок і взаємопорозуміння між класними керівником і класом, формування в учнів життєвих цілей та мети на майбутнє».

У 2018/2019 навчальному році виховна робота в навчальному закладі проводиться згідно:

– законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту»;

– постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 N 778 «Про

затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»;

програми «Основні орієнтири виховання учнів1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від31.10.2011 №1243;

– № 641 від 16 червня 2015 рок «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах» і зробити ссилку на http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/

– «Програми виховної роботи для допоміжної школи», рекомендованої МОН України (Лист МОН України від 03.08.04 №1/11-4052)
– наказу ГУОН від 04.04.08 №162 «Про затвердження Плану організаційно-практичної роботи ГУОН на виконання основних заходів Міжгалузевої програми «Пізнай свою країну»».

– наказу МОЗУ від 20.02.2013 №144 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів»»;

Методичні рекомендації для проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань: уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами та поведінки у надзвичайній ситуації

Завдання педагогічного колективу – забезпечувати єдність навчання, позакласної та позашкільної роботи шляхом чіткого планування та спільної практичної діяльності вчителів, вихователів, керівників гуртків, бібліотекаря, психолога, виходячи з основних завдань, навчальних програм школи для дітей з вадами розвитку, нормативно-правових документів з метою реалізації Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, створення організаційних і методичних умов, що забезпечують інтенсифікацію виховної діяльності, підвищенню суспільного статусу виховання, оновленню виховних технологій на основі вітчизняних традицій та сучасного світового досвіду, забезпеченню цілісності та різноманітності виховного процесу, гармонізації сімейного й суспільного виховання, сприяння процесу духовного зростання та формування загальнолюдських цінностей у дітей та молоді. Організація навчально-виховного процесу буде спрямована на соціально-педагогічний захист вихованців з обмеженими можливостями, створення умов для фізичного та духовного розвитку, творчих здібностей кожної дитини, формування національної свідомості, самовідданості учнів, компетентної особистості, загальнолюдських цінностей та духовних пріоритетів.

Організація виховної роботи в навчальному закладі в 2018/2019 навчальному році буде здійснюватись за напрямами:

скачанные файлы

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Мета: формування основних понять про народ, націю, суспільство, державу; усвідомлення єдності власної долі з долею Батьківщини; потреби у збереженні та примноженні духовного й матеріального багатства українського народу; національної свідомості.


Ціннісне ставлення до себе

Мета: формування основ духовно-морального розвитку особистості, усвідомлення основних засад «Я – концепція» особистості, життєвих компетенцій.


Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

Мета: формування основ громадянських та загальнолюдських цінностей, усвідомлення цінностей спілкування, засвоєння сімейних, родинних, суспільних цінностей, соціально-комунікативних компетенцій.


Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Мета: формування естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне в житті та мистецтві; потреби у спілкуванні з мистецтвом як основи естетичного виховання і художнього сприйняття дійсності; розуміння ролі мистецтва як основи морально-духовного розвитку особистості; естетичної культури особистості, художньо-естетичних цінностей, створених світовою культурою.


Ціннісне ставлення до природи

Мета: формування поняття та уявлення про довкілля, усвідомлення себе як невід’ємної частини природи, взаємозалежності людини та природи, взаємозв’язку стану довкілля та здоров’я людей, почуття особистої причетності до збереження природних багатств, екологічної культури особистості.


Ціннісне ставлення до праці

Мета: формування поняття та уявлення про важливість праці для людини, родини і держави, потреби у праці, поняття професійного самовизначення, готовності до продуктивної праці.


Пріоритетні напрями виховної роботи у 2018/2019 навчальному році:

– Дитиноцентризм – особистісно-орієнтована модель виховання дитини, призначення якої розширення її можливого життєвого шляху та саморозвитку на засадах гуманізації реального буття дитини, посилення уваги до системи її цінностей та інтересів задля формування в неї основ життєвої компетентності.

– формування загальнолюдських цінностей та духовних пріоритетів, виховання патріотизму, моральності, поваги до історичного минулого;

– відродження кращих духовних надбань українського народу, розвиток і підтримка традицій вшанування сімейних цінностей;

– залучення кожного учня до участі в різних сферах діяльності на основі його нахилів та здібностей;

– творчий розвиток особистості;

– формування основ естетичної культури, оволодіння цінностями і знаннями в галузі світового та народного мистецтва, музики, архітектури, ремесел;

– підвищення рівня правової культури дітей;

– формування навичок культури здорового способу життя;

робота з охорони життя і здоров’я учнів;

– розвиток спортивно-оздоровчої роботи;

– профілактика поширення ксенофобських і расистських проявів серед дітей; випадків фізичного і психічного насильства.

– робота з соціального захисту учнів;

– робота з профілактики правопорушень, злочинності, бродяжництва серед неповнолітніх;

– трудове навчання та профорієнтація;

– учнівського самоврядування.